Monday Fun Days

Aug. 22 - Computer Literacy

Aug. 29 - Computer Literacy

Sept. 5 - Beginning Readers

Sept. 12 - Beginning Readers

Sept. 19 - Poetry Slam

Sept. 26 -Poetry Slam