Mrs. Halupnik's Schedule

1st Period - Algebra I
2nd Period - Algebra I
3rd Period - Algebra I
4th Period - Algebra I
5th Period - Planning
6th Period - Algebra I
7th Period - Algebra I Honors