Phonetics

 

What is pinyin?

Pinyin is the most widely-used system of pronouncing Mandarin Chinese that uses the Latin alphabet. It is a great tool to help you learn the accurate pronunciation of Chinese Characters. 

First, you need to learn how to read pinyin, as Chinese Characters  contains some sounds which do not exist in English. Each Chinese character is pronounced with a single syllable. Each syllable  use one of the  tones.

 

The 4 tones in Mandarin

  1. high level

  2. high rising

  3. low falling-rising  (The full 3rd tone is only pronounced in isolation. The half 3rd tone (a low, flat pitch) is used in the context of everyday speech.

  4. high falling

  5. Neutral Tone: light and short ( no tone mark)

  Use the following link to practice pinyin

https://www.hsk.academy/en/learn/phonetics

 

Pinyin Chart

 

no initial

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h*

j*

q*

x*

z*

c*

s

zh*

ch*

sh*

r*

            

                             

zi*

ci*

si*

zhi*

chi*

shi*

ri*

a*

a

ba

pa

ma

fa

da

ta

na

la

ga

ka

ha

     

za

ca

sa

zha

cha

sha

 

ai*

ai

bai

pai

mai

 

dai

tai

nai

lai

gai

kai

hai

     

zai

cai

sai

zhai

chai

shai

 

an*

an

ban

pan

man

fan

dan

tan

nan

lan

gan

kan

han

     

zan

can

san

zhan

chan

shan

ran

ang*

ang

bang

pang

mang

fang

dang

tang

nang

lang

gang

kang

hang

     

zang

cang

sang

zhang

chang

shang

rang

ao*

ao

bao

pao

mao

 

dao

tao

nao

lao

gao

kao

hao

     

zao

cao

sao

zhao

chao

shao

rao

e*

e

   

me

 

de

te

ne

le

ge

ke

he

     

ze

ce

se

zhe

che

she

re

ei*

ei

bei

pei

mei

fei

dei

 

nei

lei

gei

 

hei

     

zei

   

zhei

 

shei

 

en*

en

ben

pen

men

fen

   

nen

 

gen

ken

hen

     

zen

cen

sen

zhen

chen

shen

ren*

eng*

eng

beng

peng

meng

feng

deng

teng

neng

leng

geng

keng

heng

     

zeng

ceng

seng

zheng

cheng

sheng

reng

er*

er

                                         

i*

yi

bi

pi

mi

 

di

ti

ni

li

     

ji

qi

xi

             

ia*

ya*

       

dia

   

lia

     

jia

qia

xia

             

ian*

yan*

bian

pian

mian

 

dian

tian

nian

lian

     

jian

qian

xian

             

iang*

yang*

           

niang

liang

     

jiang

qiang

xiang

             

iao*

yao*

biao

piao

miao

 

diao

tiao

niao

liao

     

jiao

qiao

xiao

             

ie*

ye*

bie

pie

mie

 

die

tie

nie

lie

     

jie

qie

xie

             

in*

yin*

bin

pin

min

     

nin

lin

     

jin

qin

xin

             

ing*

ying*

bing

ping

ming

 

ding

ting

ning

ling

     

jing

qing

xing

             

iong*

yong*

                     

jiong

qiong

xiong

             

iou*

you*

   

miu

 

diu

 

niu

liu

     

jiu

qiu

xiu

             

o*

o

bo*

po*

mo*

fo*

                                 

ong*

         

dong

tong

nong

long

gong

kong

hong

     

zong

cong

song

zhong

chong

 

rong

ou*

ou

 

pou

mou

fou

dou

tou

 

lou

gou

kou

hou

     

zou

cou

sou

zhou

chou

shou

rou

u*

wu*

bu

pu

mu

fu

du

tu

nu

lu

gu

ku

hu

     

zu

cu

su

zhu

chu

shu

ru

ua*

wa*

               

gua

kua

hua

           

zhua

 

shua

 

uai*

wai*

               

guai

kuai

huai

           

zhuai

chuai

shuai

 

uan*

wan*

       

duan

tuan

nuan

luan

guan

kuan

huan

     

zuan

cuan

suan

zhuan

chuan

shuan

ruan

uang*

wang*

               

guang

kuang

huang

           

zhuang

chuang

shuang

 

uei*

wei*

       

dui

tui

   

gui

kui

hui

     

zui

cui

sui

zhui

chui

shui

rui

uen*

wen*

       

dun

tun

 

lun

gun

kun

hun

     

zun

cun

sun

zhun

chun

shun

run

ueng*

weng*

                                         

uo*

wo*

       

duo

tuo

nuo

luo

guo

kuo

huo

     

zuo

cuo

suo

zhuo

chuo

shuo

ruo

ü*

yu*

           

     

ju*

qu*

xu*

             

üan*

yuan*

                     

juan*

quan*

xuan*

             

üe*

yue*

           

nüe

lüe

     

jue*

que*

xue*

             

ün*

yun*

                     

jun*

qun*

xun*