?????? ?????

یک پزشک؛ عضو حرفه ای پزشکی؛ کسی که برای بهبودی بیمار یا مجروح آموزش دیده و دارای مجوز باشد. معاینه و صلاحیت نهایی می تواند مدرک دکتری را کسب کند که در این صورت نامه های پس از اسمی D.O. ، ДПМ ، M.D ، DMD ، DDS ، در ایالات متحده یا MBBS در انگلستان است.

ساختمان سازان تهران

شخصی که مدرک دکترا را گرفته است ، مانند دکتری. یا Th.D. یا یکی از بسیاری از ترمینال های دیگر ترمینال که توسط دانشکده یا دانشگاه اعطا می شود.
دامپزشک؛ پزشک پزشکی که با حیوانات غیر انسانی رفتار می کند.
نام مستعار برای شخصی که دانش یا استعداد خاصی برای دستکاری یا ترتیب معاملات دارد.
(منسوخ) معلم؛ کسی که در یک حرفه یا شاخه ای از دانش مهارت دارد. یک مرد آموخته
(مورخ) هرگونه تمایل مکانیکی که برای رفع مشکل یا خدمت در جهت مقاصد ضروری در نظر گرفته شده است.
پزشک یک ماشین چاپ ، که یک چاقو برای از بین بردن رنگ آمیزی اضافی است
دکتر ، یا موتور کمکی ، "موتور خر" نیز خست وی

لیست پزشکان مشهد ، داروخانه های تهران