Mrs. Kailer's 2nd grade ESL

This video will show you how to get on BrainpopELL!

Your lesson this week is 1.2.1laugh

"

ENGLISH:  Did you watch the video?

To get on BrainpopELL

Login to BRAINPOPELL   (https://ell.brainpop.com/)

  1. User name:  Student ID#eld      Example: If student ID# is 11111, user name is 11111eld
  2. Password:  moon2020

         Go to Dashboard for your assignment

 

Problems?  Text or call my cell (412-512-5888)

 

Espanol: ¿Viste el video?

Para entrar en BrainpopELL

Inicie sesión en BRAINPOPELL (https://ell.brainpop.com/)

1. Nombre de usuario: ID de estudiante#eld

    Ejemplo: si el ID de estudiante # es 11111, el nombre de usuario es 11111eld
2.Contraseña (password): moon2020
          Vaya al "
DASHBOARD"  para su tarea

¿Problemas? Envía un mensaje de texto o llama a mi celular (412-512-5888)

PORTUGUÊS:  Você assistiu o vídeo?

Para entrar no BrainpopELL

Entre no BRAINPOPELL (https://ell.brainpop.com/)

1.Nome de usuário: ID do aluno + "eld"    Exemplo: se o ID do aluno for 11111, o nome do usuário será 11111eld
2.Senha (password): moon2020
          Vá para o 
DASHBOARD para sua atribuição

Problemas? Envie uma mensagem de texto ou ligue para meu celular (412-512-5888)

 

Tiếng việt: bạn đã xem video chư?
 

Để có được trên BrainpopELL

Đăng nhập vào BRAINPOPELL (https://ell.brainpop.com/)

1. Tên người dùng: ID sinh viên # eld       Ví dụ: Nếu ID sinh viên # 1111, tên người dùng là 11111eld
2. Mật khẩu (password): moon2020
          Chuyển đến DASHBOARD điều khiển cho bài tập của bạn

 

Các vấn đề? Nhắn tin hoặc gọi cho di động của tôi (412-512-5888)