treasury bills

 

Tín phiếu là gì? Phân loại tín phiếu

Tín phiếu là một dạng giấy ghi nợ ngắn hạn được phát hành theo quy định của nhà nước và người sở hữu tín phiếu sẽ được hưởng các quyền và lợi tức. Thời hạn tín phiếu thường dưới 1 năm và có tính rủi ro gần như không.

 

 

Mục tiêu của việc phát hành là để điều chỉnh cho phù hợp các chính sách tiền tệ, và kiểm soát tiền tệ đang lưu thông trên thị trường. Ngân hàng nhà nước sẽ quyết định tài khoản và ngày thanh toán để bên mua chuyển tiền. Và phải đúng như quy định trên lệnh chuyển tiền. Mặt khác, bên vay nợ phải thanh toán bằng với mệnh giá cho chủ tín phiếu vào ngày đáo hạn. Có hai hình thức phát hành tín phiếu là “bắt buộc” và “đấu thầu.”