Third Grade Student Work

Onomatopoeia

Students practiced onomatopoeia (sound words) while writing poetry

Students practiced onomatopoeia (sound words) while writing poetry