Birthdays

    Happy Birthday September!       
            
 Happy Birthday to you!  (Cha-cha-cha) Happy Birthday to you! (Cha-cha-cha) Happy Birthday dear September babies! Happy Birthday to you! (Cha-cha-cha)