mehriye condition

بنابراین پرداخت نکردن مهریه شما از سه شکل زیر خارج نمی باشد:

  • 1- مهریه کمتر از 110 سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود.
  • 2- مهریه دقیقاً 110 سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین صورت برابر قانون رفتار خواهد شد.
  • 3- مهریه بیش از 110 سکه است: که در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد.سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-condition/