mehriye prison

در قانون جدید زندان برای پرداخت مهریه سعی شده است تا از زندانی شدن افراد برای مهریه های بیش از 100 سکه جلوگیری شده و تا حدالامکان حکم جلب صادر نگردد.

.

در قانون جدید سعی شده است که طرح عدم بازداشت بدهکاران مهریه در دستور کار قرار گیرد

مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود .

به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنیبه مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. همانگونه که از این ماده مشخص می‌شود، به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد، زن مالک مهر می‌شود و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی این مالکیت را بگیرد.

مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن دراید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد و مثل هر طلب دیگری، طلبکار میتواند برای مطالبه آن به دادگاه رجوع نماید.

در مهریه نیز زن میتواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده و یا اجرای ثبت اقدام نماید.