WHAT ARE THE NAMES OF THE TITANS?

WHAT ARE THE NAMES OF THE TITANS?

There are 12 titans in all. The names of the nine titan boys areCrounus, Atlas, Koios, Krios, Iapetos, Hyperion, Okenos, Kyklopes, and Hekatonkheires. The names of the 3 lady titans are Rhea, Theia, and Mnemosyne.