Grade 2 

                  Welcome to Second Grade 2022-2023

Mrs. Decker & Mrs. Dominguez

  • 2A - Mrs. Dominguez  Email 
  • 2B - Mrs. Decker  Email 

       

 

2A Specials Schedule

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

 

9:00 - 9:45 am

     Mass 

PE

 

 

 

 

 

 

 

10:15-11:05 

Lunch/Recess Break

10:30-11:20

Lunch/Recess Break

10:15-11:05

Lunch/Recess

Break

 10:15- 11:05        Lunch/Recess

 Break

10:15-11:05

Lunch/Recess Break

 

 

PE

 

Music

 

Music

STREAM

Technology

 

Music

 

Library

Spanish

Art

STREAM

Technology

2B Specials Schedule

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

7:45 am Prayer, Pledge & Attendance

 

9:00 - 9:45 am

     Mass 

PE

 

 

 

 

 

 

 

10:15-11:05 

Lunch/Recess Break

10:30-11:20

Lunch/Recess Break

10:15-11:05

Lunch/Recess

Break

 10:15- 11:05        Lunch/Recess

 Break

10:15-11:05

Lunch/Recess Break

 

 

PE

 

PE

 

 

 

Music

STREAM

Technology

Spanish

Library

Spanish

 

Art

STREAM

Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  •