Bilingual key word list in grade 2

English wordsChinese wordsPinyinEx:
Decimal point???xiao shu dian 
cube??fang kuài 
Place value??jià zhí 
coins??qián bì 
  Digit ??wèi shu4-digit  number(???)
penny(1)???yi fen qián 
nickel(5)???wu fen qián 
dime(10)???shí fen qián 
quarter(25)??? ??èr shí wu fen qián 
Half-dollar(50)????wu shí fen qián 
buy?mai 
sell?mài 
What time is it???????xiàn zài ji dian le ? 
It’s (     ) o’clock.(??)  (  ) ???xiàn zài ( ) dian le? 
What are you doing???????ni zài zuò shèn me ? 
I am sleeping.I am eating (a meal).I am taking a shower (bath).I am writing homework.I am on-line.I am reading.???????????????????????????????wo zài shuì jiào ?wo zài chi fàn ?wo zài xi zao ?wo zài xie zuò yè ?wo zài shàng wang ?wo zài dú shu ? 
I have (       ).?? (      ).wo you ( ). 
Who has   (      )??? (    ).shuí you ( ).