Contact Me

 طالع بینی هندی طومار

با نگرشی به اطراف خود همواره در می یابیم، انسان هایی که با آنها به هر نحوی سر و کار داریم و در زندگی روزمره خویش به هر دلیلی با آنان برخورد می کنیم یقینا دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند که از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. اما نکته ای که در این بین وجود دارد و می توان به آن توجه خاصی را معطوف داشت این است که برخی از خصوصیات و ویژگیهای موجود بین انسان ها تا حدودی با یکدیگر یکسان بوده و شباهت فراوانی دارد. بطور یقین انسان های اطراف ما به تعبیر دیگر زنان و مردان این کره خاکی از هر سو با یکدیگر از نظر تیپ شخصیتی ویژگیهایی دارند که برای هر یک قابل تأمل و تفکر است. از دیدگاه روان شناسی همواره انسان ها در پی یافتن این مهم بوده اند که چگونه می توانند به ویژگیهای شخصیتی دوستان و آشنایان خود پی ببرند.

طالع بینی خورشیدی طومار

شناخت وجود انسان از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یکی از مباحث عملی در علم روان شناسی و سایر علوم بوده است. اینکه انسان چگونه موجودی است و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی بخصوصی دارد که باعث تمایز این مخلوق از سایر آفریده های خداوند گردیده، همیشه مورد بحث و بررسی بوده و از گذشته تاکنون و نیز تا آینده، علمی را مسبب گردیده تا اشخاص زیادی را برای پی بردن به راز خلقت این موجود ناشناخته و نیز آشنایی با خصایص و ویژگیهای درونی او به خود معطوف داشته است.

شناخت ابعاد وجودی انسان چه از بعد علمی و از چه بعد عملی همیشه مد نظر انسان شناسان و روان شناسان بوده و دیدگاه های گوناگونی را در باره این موضوع بارور ساخته است.